ОФЕРТА

Ця Публічна оферта про надання безповоротної фінансової допомоги (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ «ТЕРИТОРІЯ ТЕРОРУ» (надалі – Музей), в особі директорки музею Гончар Ольги Олександрівни, яка діє на підставі Статуту, укласти договір щодо надання безповоротної фінансової допомоги, на зазначених нижче умовах:

 

 1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція Музею, що розміщена на сайті https://museumterror.com/ про надання безповоротної фінансової допомоги, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

 

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, які розміщені на сайті Музею, та шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Музею через установи банків.

 

Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Музею.

 

Безповоротна фінансова допомога – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Музею для наступного використання та досягнення цілей Музею, визначених Статутом або програмами Музею, відповідно до Закону України «Про музеї та музейну справу», Статуту Музею та цього Договору.

 

Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів безповоротної фінансової допомоги. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

 

 1. Предмет Договору

Предметом цього Договору є добровільна передача Благодійником у власність Музею грошових коштів шляхом здійснення безповоротної фінансової допомоги на забезпечення статутної діяльності Музею, програм Музею тощо.

Благодійник самостійно визначає обсяг безповоротної фінансової допомоги. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

 

 1. Акцепт

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден зі всіма умовами Оферти, розуміє та погоджується з тим, що безповоротна фінансова допомога буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Музею, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу territoryterror@gmail.com

Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів.

 

 1. Права та обов’язки Музею

Музей має право:

– отримувати безповоротну фінансову допомогу  та використовувати її відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;

Музей зобов’язаний:

– щорічно, в електронному вигляді, звітувати про використання безповоротної фінансової допомоги шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://museumterror.com/;

– використовувати отримані пожертви винятково для досягнення цілей, передбачених Статутом Музею.

 

 1. Права Благодійника

Благодійник має право:

– здійснювати контроль за використанням Музеєм безповоротної фінансової допомоги за цільовим призначенням.

 

 1. Місце проведення публічного збирання коштів

Публічна безповоротна фінансова допомога здійснюється на території будь-якої держави світу. Безпосередня діяльність Музею, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду, здійснюється на території України (за винятком тимчасово окупованих територій України та районів проведення Операції об’єднаних сил).

 

 1. Строк збирання коштів

Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Музею (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Музею, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://museumterror.com/.

 

 1. Порядок використання безповоротної фінансової допомоги

Використання безповоротної фінансової допомоги здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю Музею та чинним законодавством України. Музей використовує безповоротну фінансову допомогу відповідно до своєї статутної діяльності та програм Музею.

 

 1. Відповідальність Музею

Музей несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання безповоротної фінансової допомоги всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Музею та законодавству України, відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Порядок загального доступу до інформації Благодійної Організації

Фінансова звітність щодо безповоротної фінансової допомоги Музею оприлюднюється шляхом щорічного розміщення фінансового звіту на сайті https://museumterror.com/ в порядку і строки, передбачені Статутом Музею. Інша інформація розкривається Музеєм в порядку та в обсягах, передбачених чинним законодавством України.

 

 1. Порядок загального доступу до інформації Благодійника

Благодійник надає згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана (винятково за його додатковою згодою) Музеєм в засобах масової інформації або на сайті Музею https://museumterror.com/.